Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Skolplikt och skolfrånvaro

Skolplikt och skolfrånvaro

Vad innebär skolplikt?

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller 7 år till och med vårterminen då barnet går ut årskurs 9. Barnen har en rättighet att få sin undervisning. 

Vårdnadshavarens skyldighet

Den som har vårdnaden ska se till att barnet kommer till skolan. Vårdnadshavaren har ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan.

Kommunens skyldighet

Kommunen är skyldig att eleverna fullgör sin skolgång och att eleverna finns i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när eleven är frånvarande och vårdnadshavaren inte anmält frånvaron. 

Frånvaro på grund av sjukdom

Rektor kan då det är upprepad frånvaro på grund av sjukdom alternativt längre frånvaro på grund av sjukdom begära att vårdnadshavare lämnar in sjukintyg. Av intyget ska framgå om eleven behöver vara befriad helt eller delvis från skolarbete.

Otillåten frånvaro 

Om en elev utan giltiga skäl uteblir från skolan ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare informeras om frånvaron samma dag.

Vad händer om reglerna inte följs?

Skolan har möjlighet att vitesförelägga vårdnadshavare som inte ser till att skolplikten följs. Ett vite innebär att vårdnadshavarna kan tvingas att betala en summa pengar så länge eleven inte kommer till skolan.

Om elever från årskurs 6 och uppåt är frånvarande trots att skolan inte har beviljat någon ledighet så räknas frånvaron som ogiltig. Ogiltig frånvaro redovisas i slutet av terminen på elevens betyg.

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2017

Kontakt