Du är här: Hem / Barn & utbildning / Skolplikt

Skolplikt

Vad innebär skolplikt?

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller 7 år till och med vårterminen då barnet går ut årskurs 9. Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar.

Vårdnadshavarens skyldighet

Den som är vårdnadshavare är skyldig att se till att barnet kommer till skolan. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan.

Kommunens skyldighet

Kommunen är skyldig att kontrollera att eleverna finns i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när eleven är frånvarande och vårdnadshavaren inte anmält frånvaron. 

Ledighet

Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om om ledighet.

Frånvaro på grund av sjukdom

Rektor kan då det är upprepad frånvaro på grund av sjukdom alternativt längre frånvaro på grund av sjukdom begära att vårdnadshavare lämnar in sjukintyg. Av intyget ska framgå om eleven behöver vara befriad helt eller delvis från skolarbete.

Otillåten frånvaro anmäls till barn- och utbildningsnämnden

Rektorn måste lämna en anmälan till barn- och utbildningsnämnden om en elev har mycket otillåten frånvaro. Till denna anmälan bifogas en redovisning om skolans åtgärder för att hjälpa elev och vårdnadshavare. Otillåten frånvaro är skolk eller att eleven är frånvarande utan att ha sökt ledigt.

Hot om penningböter (vitesföreläggande)

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att vårdnadshavaren inte har gjort sitt för att barnet går i skolan kan barn- och utbildningsnämnden förelägga föräldern att ta sitt ansvar. Vitesföreläggande betyder att vårdnadshavaren hotas med penningböter om inte eleven uppfyller skolplikten. Kommunen använder sig av vitesföreläggande endast efter att skolan försökt komma till rätta med situationen på andra sätt, till exempel genom samtal med föräldrar, stödåtgärder eller anmälan till socialtjänsten.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om vitesföreläggande. Vårdnadshavaren får då information om de krav som ställs så att denne har möjlighet att uppfylla dem.

Om föräldern därefter ser till att barnet kommer till skolan slipper man vitespåföljden.

Utdömande och indrivning av vite 

Om vårdnadshavaren trots viteshotet inte ser till att barnet kommer till skolan så ansöker kommunen hos förvaltningsrätten att vitet ska dömas ut. Förvaltningsrätten gör då en ny utredning av ärendet och kan då besluta att vårdnadshavaren måste betala böter.

Mer information

Vill du ha ytterligare information kan du kontakta skolans rektor eller barn- och utbildningsförvaltningen.

Sidan granskad den 27 december 2016

Kontakt