Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Mark, arrenden och tomter

Mark och arrenden

I Vimmerby kommun har du möjlighet att teckna olika former av arrenden. I den mån det finns mark som ska arrenderas ut så annonseras det i lokalpressen.

Här följer en förklaring på de vanligaste arrendeformerna.

  • Jordbruksarrende avser åker och jordbruksmark för arrende av t.ex. lantbrukare i deras näringsverksamhet.
  • Betesarrende avser mark som arrendatorn kan använda för privatpersoner som önskar betesmark.
  • Anläggningsarrende är när kommunen upplåter mark till annan i kommersiellt syfte att uppföra
    t. ex. sin kioskbyggnad eller bensinstation på där arrendatorn äger byggnaden.
  • Lägenhetsarrende är då staden upplåter mark som ej får bebyggas exempelvis för parkering på tomtmark, upplagsändamål eller mindre trädgårdsodling i icke kommersiellt syfte.
  • Nyttjanderättsarrende är oftast parkmark som kommunen upplåter åt arrendatorn att sköta i anslutning till fastighetsägarens egna mark.

Kommunens arrenden förvaltas av mark- och exploateringsavdelningen.

Sidan uppdaterad den 13 januari 2016

Kontakt