Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Tomter, mark och arrenden / Arrenden

Arrenden

Kommunens markreserv, som till stor del består av produktiv skog, är mark bestående av åker- och betesmark som förvaltas genom olika former av jordbruksarrenden. För närvarande finns cirka 115 arrendeupplåtelser om totalt ungefär 200 ha.

I väntan på en framtida exploatering är målsättningen att marken ska förvaltas så att en god avkastning erhålles med bibehållande av en god miljö.

Förutom åkermark upplåtes också en mängd andra ytor för olika ändamål genom anläggnings- eller lägenhetsarrenden.

Exempel på sådana ytor är träningsområden för olika idrotts-, häst- och hundklubbar, tomter för parkeringsplatser, olika radio- och telemaster, kiosker m.m.

Jordbruksarrende
Jordbruksarrende avser åker och jordbruksmark för arrende av t.ex. lantbrukare i deras näringsverksamhet.

Betesarrende
Betesarrende avser mark som arrendatorn kan använda för privatpersoner som önskar betesmark.

Gårdsarrende
Ett jordbruksarrende som omfattar bostad för arrendatorn är ett gårdsarrende.
Det är inte tvunget att arrendatorn använder bostaden utan avgörande är om bostad för arrendatorn ingår avtalet.
Sidoarrende
Jordbruksarrende som inte är ett gårdsarrende är ett sidoarrende. En arrendeupplåtelse till juridisk person är alltid ett sidoarrende även om bostad ingår i arrendet.
Bostadsarrende
Bostadsarrende föreligger när jord/mark upplåtits för annat ändamål än jordbruk och arrendatorn enligt avtal har rätt att uppföra eller bibehålla bostadshus på det upplåtna området (arrendestället).
Byggnaden skall huvudsakligen vara avsett som bostad åt arrendatorn och hans närstående.
Det vanligaste exemplet på bostadsarrende är upplåtelse av tomt för fritidshus, som arrendatorn uppför eller övertar från föregående arrendator vid dennes överlåtelse av arrendet.
Anläggningsarrende
Anläggningsarrende föreligger när jord/mark upplåtits för annat ändamål än jordbruk och som ger arrendatorn rätt att på den upplåtna marken uppföra eller bibehålla en eller flera byggnader/anläggningar avsedda för näringsverksamhet. Det krävs dock att byggnaderna har väsentlig betydelse för näringsverksamheten.
Exempel på sådana byggnader/anläggningar är fabriker, lagerhus, bensinstationer, vindkraftverk,telemaster m fl.
Lägenhetsarrende
Lägenhetsarrende är en arrendeupplåtelse som varken är jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende. Upplåtelse för t ex. upplagsplats, fotbollsplan, tältplats och liknande samt upplåtelse av kolonilott för hobbyodling.

Sidan uppdaterad den 22 maj 2015

Kontakt