Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Mark, arrenden och tomter / Markanvisningar
Grundundersökning

Markanvisningar

För markområden som i översiktsplaner pekas ut för nya bostäder och ägs av kommunen bjuds, efter beslut i kommunstyrelsen, intresserade byggföretag och andra exploatörer att delta i så kallade markanvis-ningstävlingar. I dessa tävlingar inkommer exploatörerna med förslag på hur ett område kan bebyggas och utvecklas och ger ett bud på hur mycket de är villiga att betala för marken.

Bedömningen av de inkomna anbudsförslagen sker sedan i en bedömningsgrupp, bestående av tjänstemän från framförallt mark- och exploateringsavdelningen samt planenheten, som väger samman förslagen gestaltningsmässigt och ekonomiskt 50/50. Bedömningsgruppen förordar sedan ett förslag för politiskt beslut om att teckna ett markanvisningsavtal med exploatören bakom det vinnande förslaget.

Då markanvisningsavtalet är tecknat inleds sedan detaljplanearbetet för markområdet. Marken överlåts till exploatören först när detaljplanen vunnit laga kraft och innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige tecknas i regel även ett exploateringsavtal med exploatören (se genomförandeavtal högst upp på vänstersidan). Överlåtelsen är även villkorad med att exploatören exploaterar marken i huvudsaklig överensstämmelse med deras vinnande gestaltningsförslag.

Sidan uppdaterad den 22 maj 2015

Kontakt