Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd

Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att skydda miljön, det vill säga omgivningen, från föroreningar, kemikalier, buller och annat som stör det naturliga eller det allmänt accepterade tillståndet i vatten, luft eller mark. Det handlar alltså inte bara om människors hälsa, utan även om att allt annat liv har rätt att leva utan att skadas eller besväras för mycket av våra aktiviteter.

Miljö- och byggnadsfövaltningen arbetar för att alla som bedriver miljöfarlig verksamhet eller vidtar en åtgärd, som kan påverka människors hälsa eller miljön, ska minska utsläppen av föroreningar till vattnet, luften och marken, öka återvinningen av avfall, effektivisera användningen av energi och material samt hantera mindre mängd farliga kemikalier.

Tanken är att vi ska arbeta med detta bland annat genom information, inspektioner, behandling av anmälningsärenden och granskning av företagens miljörapporter, men också genom remissvar och yttranden till andra instanser. Miljö- och byggnadsförvaltningen genomför även projekt och informationskampanjer i speciella miljöskyddsfrågor.

Miljö- och byggnadsförvaltningens arbete med information och tillsyn styrs främst av miljöbalken och alla de förordningar och författningar som antagits med stöd av denna. Därutöver finns lokala föreskrifter inom området.

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Sidan granskad den 12 februari 2014

Kontakt