Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avlopp / Enskilda avlopp

Enskilda avlopp

Vill du anlägga ett avlopp med wc måste du ha tillstånd enligt miljöbalken. Du söker tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. För ändringar av befintlig anläggning eller om utsläppet bara gäller bad-, disk- och tvättvatten kan det räcka med en skriftlig anmälan.

Vilken typ av anläggning som passar för just dig beror på flera faktorer. Markens genomsläpplighet och grundvattennivån på platsen är avgörande. Det är även viktigt att ta hänsyn till, till exempel, närliggande vattentäkter. Om din anläggning måste ligga i anslutning till vattendrag eller andra känsliga vattenområden kan det krävas särskilda anordningar för att minimera utsläpp av fosfor.

Ibland kan det vara svårt att få plats med en avloppsanläggning på den egna tomten. Då kan du tvingas lägga anläggningen på en angränsande fastighet. I dessa fall bör du upprätta servitut. Mer information om detta finner du på Lantmäteriets webbplats.

Varför rena avloppsvatten?

Enskilda avlopp belastar miljön och kan även innebära risker för hälsan.

Fosfor och kväve från avlopp bidrar till övergödning av våra vatten. De enskilda avloppen står för ungefär lika stort utsläpp av fosfor som de kommunala avloppsreningsverken i Sverige, trots att det bara är en tiondel av befolkningen som har enskilt avlopp.

Om avloppsvatten förorenar dricksvattenbrunnar innebär detta en risk för smittspridning. Inträngning av avloppsvatten kan även leda till ökade nitrathalter i dricksvattnet, något som barn är särskilt känsliga för. 

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav. Sedan många år tillbaka har det varit krav på rening via slamavskiljning och efterföljande infiltration i mark eller motsvarande rening.

En enskild avloppsanläggning varar inte för evigt, men om livslängden ska bli så lång som möjligt för just ditt avlopp, ta en titt på våra skötselråd. Du hittar dem till höger på sidan.

Hur går jag till väga för att få tillstånd?

Det är ofta nödvändigt att ta hjälp av en sakkunnig när du ska anlägga ett enskilt avlopp. Bland länkarna till höger finner du en lista på entreprenörer som genomgått diplomeringsutbildning för enskilda avlopp. Det är dock inte ett krav att man måste vara diplomerad för att få lägga avlopp. Bland länkarna hittar du också en blankett för ansökan eller anmälan av enskilt avlopp.

Avgifter

För att handlägga din ansökan eller anmälan om enskilt avlopp tar vi ut en avgift enligt taxa som är antagen av kommunfullmäktige. Hur mycket det kostar att handlägga din ansökan beror på om det är ett eller flera hushåll som ansöker om det aktuella avloppet och om det är flera fastighetsägare. För ett hushåll är kostnaden i normalfallet 6 000 kronor.

Mer information

Vimmerby kommun är medlemmar i avloppsguiden. Detta är en webbaserad informationstjänst där du kan finna mer information om enskilda avlopp, samt vilka tekniker som kan uppfylla lagstiftningens krav. Om du vill veta mer om lagstiftning och allmänna råd kan du besöka Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Sidan granskad den 6 februari 2017