Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Ska du använda bekämpningsmedel måste de vara godkända. Det är du som användare som har ansvar för att inga förbjudna medel används. Vissa medel kräver även att du har ett aktuellt tillstånd eller behörighet. För att få sprida bekämpningsmedel på en del platser måste du göra en anmälan eller söka tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden.

Godkända bekämpningsmedel

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Ett bekämpningsmedels godkännande är tidsbegränsat. Om inte godkännandet förnyas av Kemikalieinspektionen får medlet bara säljas och användas ytterligare en begränsad tid efter att godkännandet har upphört.

Både den som säljer och den som använder bekämpningsmedel är ansvariga för att kontrollera att preparaten som säljs respektive används är godkända. Varje år är det ett antal bekämpningsmedel vars godkännande upphör. Därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar att dina bekämpningsmedel fortfarande är godkända.

För att få reda på om ett bekämpningsmedel är godkänt kan du söka i bekämpningsmedelsregistret som du hittar via Kemikalieinspektionens webbplats. Där finns information om godkännande, saluförbud samt användningsförbud. Med bekämpningsmedel menas både växtskyddsmedel och biocidprodukter.

 Klassificering och utbildningskrav

Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser med olika krav:

 • Klass 3: får användas av alla
 • Klass 2: får bara användas yrkesmässigt och endast av den som har ett användartillstånd för det aktuella ämnet och klassen. Användartillstånd behövs inte för biocidprodukter i denna klass.
 • Klass 1: får bara användas yrkesmässigt och endast av den som har ett användartillstånd för det aktuella ämnet och klassen

För att få ett användartillstånd måste du ha genomfört en behörighetsutbildning. Det är Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket som anordnar utbildningar och ger ut tillstånd. Du kan läsa mer om detta i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Förbud mot spridning

Du får inte sprida bekämpningsmedel på naturbetesmarker eller på ängar enligt 37 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Information till allmänheten

Om du planerar att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark, måste du informera om spridningen innan den sker på väl synliga anslag. Detta behövs inte om det handlar om en punktbehandling och som har en begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden

Du måste ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att yrkesmässigt få använda bekämpningsmedel på följande platser:

 • Tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser.
 • I parker och trädgårdar där allmänheten har tillträde.
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Inom skyddsområde för vattentäkt.
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Du behöver inte ansöka om tillstånd om det handlar om en spridning på vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat och på banvallar.

För att handlägga din ansökan tar vi ut en timavgift (750 kr/timme) enligt taxa bestämd av kommunfullmäktige. Länk till taxan hittar du till högre på sidan.

Anmälan till miljö- och byggnadsnämnden

Du måste göra en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att få sprida bekämpningsmedel på:

 • vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • banvall
 • områden större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt (gäller inte åkermark)

Du ska skicka in anmälan senast fyra veckor innan planerad spridning. Vad som ska ingå i en anmälan kan du läsa om i 7 kap §1 NFS 2015:2. Du behöver inte göra en anmälan om det handlar om en punktbehandling och som har en begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

För att handlägga anmälan tar vi ut en timavgift (750 kr/timme) enligt taxa bestämd av kommunfullmäktige. Länk till taxan hittar du längre ned på sidan.

Har du frågor om bekämpningsmedel?

Du kan läsa mer om vad du ska tänka på när du hanterar bekämpningsmedel i Naturvårdsverkets föreskrifter och vägledning om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Du kan också kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor.

Sidan granskad den 13 maj 2015