Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Installation av värmepump

Installation av värmepump

Det finns flera olika typer av värmepumpar. Vissa värmepumpar kan medföra en risk för miljön. De kan till exempel påverka grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen om du vill installera en värmepump för jordvärme, bergvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme. Men vill du installera en sådan värmepump inom ett vattenskyddsområde måste du ansöka om tillstånd.

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan eller ansökan om värmepump”. Blanketten hittar du till höger på sidan. Till din anmälan ska du bifoga:

  • En situationsplan som visar byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vägar och vattendrag. Du ska även ange alla vattentäkter som finns inom 100 meter från borrplatsen. Tänk på att du har ansvar för att skydda dina grannars vattentäkter. Du ska även informera dina grannar om den planerade borrningen.
  • En kopia av granneintyget. Det behövs om du ska placera en del av anläggningen på någon annans mark eller om du ska placera borrhål eller slang mindre än 10 meter från grannens tomtgräns. Blankett för granneintyg hittar du längre ned på sidan.

Du skickar anmälan och de handlingar som ska bifogas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du måste skicka in anmälan minst sex veckor innan anläggningen ska installeras. Detta för att vi ska hinna handlägga din anmälan. De flesta anmälningar går dock snabbare att handlägga. Vi börjar handlägga din anmälan när den är komplett. Glöm därför inte att fylla i alla uppgifter i blanketten och bifoga de handlingar som behövs.

Tillstånd krävs inom vattenskyddsområde

Vill du installera en värmepump inom vattenskyddsområde räcker det inte med att göra en anmälan. Då måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. Hör av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen för att få information om hur du ansöker om tillstånd.

Vad kostar det att göra en anmälan eller ansökan?

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiftens storlek beror på typ av värmepump och om du vill anlägga den inom vattenskyddsområde.

Om din anmälan gäller en berg- eller ytjordvärmepump är avgiften 750 kronor. För andra varianter av värmepumpar är avgiften 1500 kronor. Om värmepumpen ska anläggas inom ett vattenskyddsområde tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 750 kronor.

För anläggningar som kräver tillstånd, det vill säga anläggningar med en uttagen effekt på över 10 MW, gäller delvis andra regler. När vi gör en inspektion av en befintlig anläggning kan vi ta ut en timavgift. Avgift per timme är 750 kronor.

Alla avgifter är enligt taxa som är antagen av kommunfullmäktige. 

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump arbetar som ett kylskåp, fast tvärtom. Energi tas upp vid en låg temperatur och avges vid en hög temperatur med insats av elenergi. Som värmekälla kan du till exempel använda luft, berg, jord, grund- eller sjövatten.

Att tänka på

Det finns alltid en viss risk att grund- och ytvatten förorenas av läckage när du anlägger en värmepump eller om den går sönder. När du borrar ett energiborrhål kan även partiklar tryckas ut från sprickor i berggrunden som kan grumla vattnet i en dricksvattenbrunn.

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) bör du ha ett skyddsavstånd på 20 meter mellan ett energiborrhåll och en grävd vattenbrunn. Gäller det en borrad vattenbrunn bör du ha ett skyddsavstånd på 30 meter. Detta är dock ingen garanti för att påverkan inte kommer att ske. Därför är det viktigt att du är medveten om dricksvattentäkter som ligger nära, både dina och dina grannars. Tänk på att det kan finnas fastigheter med enskild dricksvattenbrunn även i områden där de flesta är anslutna till kommunalt vatten.

Om två energibrunnar placeras för nära varandra finns det risk att de kommer att påverka varandra negativt så att effekten av värmepumparna försämras. Enligt uppgifter från SGU bör det vara minst 20 meter mellan två energiborrhål. De rekommenderar därför att borrningen sker minst 10 meter från tomtgränsen. Det är även bra om du diskuterar dina planer med grannarna. Då kan ni eventuellt göra upp en plan för området så att alla har möjlighet att installera en värmepump om de så önskar.

Kom ihåg att det är du som beställare eller verksamhetsutövare som är ansvarig enligt miljöbalken om det skulle uppkomma miljöskador till följd av installationen av en värmepumpsanläggning. Om entreprenören genom oaktsamhet har orsakat skadan kan ansvaret ligga på honom. Kontrollera innan att du har en gällande villaförsäkring och att entreprenören har en ansvarsförsäkring.

Sidan granskad den 28 april 2016

Kontakt


  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 39