Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Installation av värmepump

Installation av värmepump

En värmepump arbetar som ett kylskåp, fast tvärtom. Energi tas upp vid en låg temperatur och avges vid en hög temperatur med insats av elenergi. Som värmekälla kan du till exempel använda luft, berg, jord, grund- eller sjövatten.

Anmälan

Om du vill installera en värmepump för jordvärme, bergvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen Du ska skicka in anmälan minst sex veckor innan anläggningen installeras. Detta för att vi ska hinna handlägga din anmälan. De flesta anmälningarna går dock snabbare att handlägga.

För att göra en anmälan ska du fylla i blanketten ”Anmälan om värmepump”. Du hittar blanketten till höger på sidan. Till din anmälan ska du bifoga:

  • En situationsplan som visar byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vägar och vattendrag.
  • Vattentäkter inom 100 meter från borrplatsen ska anges. Tänk på att du har ansvaret för att skydda dina grannars vattentäkter. Informera grannarna om den planerade borrningen.
  • Kopia av överenskommelse med annan markägare (om del av anläggning förläggs på annans mark eller om energihål borras närmare än 10 meter från grannens tomtgräns).

Det är förbjudet att utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden inrätta en värmepumpsanläggning för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten inom skyddsområde för vattentäkt.

Avgifter

För att handlägga en anmälan om värmepump tar miljö- och byggnadsförvaltningen ut en avgift. Avgiftens storlek beror på typ av värmepump och om den ska anläggas inom vattenskyddsområde. För bergvärmepumpar och ytjordvärmepumpar är avgiften 750 kronor. För andra varianter av värmepumpar är avgiften 1500 kronor. Om värmepumpen ska anläggas inom vattenskyddsområde tar vi ut en avgift som baseras på den tid det tar att handlägga ärendet. Avgift per timme är 750 kronor.

För tillståndspliktiga anläggningar, det vill säga anläggningar med en uttagen effekt på över 10 MW, gäller delvis andra regler. När vi gör en inspektion av en befintlig anläggning kan vi ta ut en timavgift.

Att tänka på

Det finns alltid en viss risk att grund- och ytvatten förorenas av läckage vid anläggandet eller om en värmepumpsanläggning går sönder. När borrning av ett energiborrhål sker kan även partiklar tryckas ut från sprickor i berggrunden som kan grumla vattnet i en dricksvattenbrunn.

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) bör det vara ett skyddsavstånd på 20 respektive 30 meter mellan ett energiborrhål och en grävd respektive borrad vattenbrunn. Detta är dock ingen garanti för att påverkan inte kommer att ske. Det är därför viktigt att vara medveten om dricksvattentäkter som ligger nära, både dina och dina grannars. Tänk på att det kan finnas fastigheter med enskild dricksvattenbrunn även i områden där de flesta är anslutna till kommunalt vatten.

Om två energibrunnar placeras för nära varandra finns det risk att de kommer att påverka varandra negativt så att effekten av värmepumparna försämras. Enligt uppgifter från SGU bör det vara minst 20 meter mellan två energiborrhål. De rekommenderar därför att borrningen sker minst 10 meter från tomtgränsen. Det är även bra att diskutera sina planer med grannarna för att eventuellt göra upp en plan för området så att alla har möjlighet att installera en värmepumpsanläggning om de så önskar.

Kom ihåg att det är du som beställare eller verksamhetsutövare som är ansvarig enligt miljöbalken om det skulle uppkomma miljöskador till följd av installationen av en värmepumpsanläggning. Om entreprenören genom oaktsamhet har orsakat skadan kan ansvaret ligga på honom. Kontrollera innan att du har en gällande villaförsäkring och att entreprenören har en ansvarsförsäkring.

Sidan granskad den 28 april 2016

Kontakt


  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 39