Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering

Samhällsplanering

I den fysiska planeringen bestäms hur mark och vatten ska användas men även hur den byggda miljön ska utformas. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för den fysiska planeringen i vår kommun. I plan- och bygglagen (PBL) regleras hur bebyggelsen ska utformas och hur mark och vatten får användas.

Översiktsplan

En översiktsplan omfattar hela kommunen. Den visar i stora drag hur mark och vatten ska användas. Planen är också en vision för kommunens framtida utveckling. Du kan läsa om översiktsplanen för Vimmerby kommun på våra sidor om översiktsplanen.

Detaljplan

En detaljplan anger vad marken får användas till. Det kan till exempel vara bostäder, handel, industri, gator eller natur. Detaljplanen kan också styra hur stora hus som får byggas eller hur marken ska anordnas. En detaljplan utgör grund för bygglov. På våra sidor om detaljplaner kan du läsa mer om detaljplanering och vilka detaljplaner vi arbetar med just nu.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser görs när ett mindre antal frågor behöver behandlas och det inte redan finns en gällande detaljplan. Oftast används områdesbestämmelser för att skydda något. Det kan till exempel vara en värdefull kulturmiljö. Områdesbestämmelser garanterar inte byggrätt. Områdesbestämmelser är bindande. Det betyder att de förändringar som görs inom planområdena måste stämma överens med planerna.

Fastighetsplan

Tomtindelning (även kallad fastighetsplan) var förr obligatoriskt för att kunna bilda en fastighet. Bestämmelser om tomtindelningar har förr gjorts inom tätbebyggt område. En fastighetsplan kan bestå av bestämmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut, ledningsrätt och bestämmelser om gemensamhetsanläggningar. För en fastighetsplan gäller i stort sett samma förfarande som för detaljplan.

Tomtindelning före år 1972 var obligatorisk. Fastigheter inne i städerna kom till genom indelning av tomter och därpå följande tomtmätning. Antal tomtindelningar minskade efter att FBL (fastighetsbildningslagen) kom till år 1972. Tomtmätningsinstrumentet försvann och fastighetsbildning kunde då ske utan stöd av tomtindelning.

Sidan granskad den 3 mars 2017

Kontakt