Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering

Samhällsplanering

I den fysiska planeringen bestäms hur mark och vatten ska användas samt hur den byggda miljön ska utformas. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för den fysiska planeringen i vår kommun. I plan- och bygglagen (PBL) regleras hur bebyggelsen ska utformas och hur mark och vatten får användas.

Översiktsplan

En översiktsplan omfattar hela kommunen och anger i stora drag hur mark och vatten ska användas. Syftet med planen är att i stora drag redovisa mark- och vattenanvändningen samtidigt som den ska vara en vision för kommunens framtida utveckling.

Fördjupningar av översiktsplanen kan göras för delar av kommunen eller för särskilda frågor. Den översiktliga planen är inte bindande för vare sig kommunen eller för enskilda. Den anger riktlinjer för den fortsatta planeringen och avsteg måste motiveras.

Arbetet med att ta fram en översiktsplan följer i stort samma process som för en detaljplan med förslag, samråd och granskning. En skillnad är dock att alla har rätt att lämna synpunkter (skriftligt) på en föreslagen översiktsplan. Utställningstiden ska vara i minst två månader. Det är slutligen kommunfullmäktige som antar planen.

Detaljplan

En detaljplan anger vad marken får användas till – till exempel bostäder, handel, industri, gator eller natur. Detaljplanen kan också styra till exempel hur stora hus som får byggas eller hur marken ska anordnas.

Detaljplaner görs bland annat där det finns många intressen att ta hänsyn till, till exempel som i tätorter. En detaljplan reglerar användning av marken i detalj och utgör grund för bygglov. Den används oftast vid större förändringar eller när de detaljplaner som gäller behöver ändras. Om en detaljplan inte har stöd i översiktsplanen ska ett program göras innan.

En detaljplanen är bindande. Det betyder att de förändringar som görs inom ett planområde måste stämma överens med planen. Kommunen har god beredskap för planer. Detaljplanelagd mark finns i alla tätorter.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser görs när ett mindre antal frågor behöver behandlas och det inte redan finns en gällande detaljplan. Oftast används områdesbestämmelser för att skydda något, till exempel en värdefull kulturmiljö. Områdesbestämmelser garanterar inte byggrätt.

Områdesbestämmelser är bindande som betyder att de förändringar som görs inom planområdena måste stämma överens med planerna.

Fastighetsplan

Tomtindelning (även kallad fastighetsplan) var förr obligatoriskt för att kunna bilda en fastighet. Bestämmelser om tomtindelningar har förr gjorts inom tätbebyggt område. En fastighetsplan kan bestå av bestämmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut, ledningsrätt och bestämmelser om gemensamhetsanläggningar. För en fastighetsplan gäller i stort sett samma förfarande som för detaljplan.

Tomtindelning före år 1972 var obligatorisk. Fastigheter inne i städerna kom till genom indelning av tomter och därpå följande tomtmätning. Antal tomtindelningar minskade efter att FBL (fastighetsbildningslagen) kom till år 1972. Tomtmätningsinstrumentet försvann och fastighetsbildning kunde då ske utan stöd av tomtindelning.

Sidan granskad den 3 mars 2017

Kontakt