Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Översiktsplan

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen för Vimmerby kommun antogs av kommunfullmäktige den 25 juni 2007.  Översiktsplanen visar i stora drag hur mark och vatten ska användas samt är en vision för kommunens framtida utveckling. Översiktsplanen omfattar hela kommunen men fördjupningar kan göras för delar av kommunen eller särskilda frågor.

Den översiktliga planen är inte juridiskt bindande för varje sig kommunen eller enskilda. Den ska vara vägledande för beslut om mark- och vattenanvändning samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplaneprocessen

Att ta fram en översiktsplan följer i stort sett samma process som för att ta fram en detaljplan med förslag, samråd och granskning. En skillnad är att alla har rätt att lämna synpunkter på en föreslagen översiktsplan. Utställningstiden ska vara minst två månader. Det är slutligen kommunfullmäktige som antar planen. Minst en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige även ta ställning till om översiktsplanen är aktuell.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30 att kommunens översiktsplan är aktuell för innevarande mandatperiod och kan fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen.

Fördjupningar av översiktplanen/tematiska tillägg

Fördjupningar av översiktsplanen behandlar mark- och vattenanvändningen på en mer detaljerad nivå inom ett begränsat område eller med ett särskilt tema. Det kan till exempel vara en viss tätort eller vindkraft. För fördjupningar och tematiska tillägg gäller samma förfarande och innehållskrav som för en kommuntäckande översiktsplan. De fördjupningar som har gjorts av Vimmerby kommuns översiktsplan är: 

  • Fördjupad översiktplan för Vimmerby stad, antagen 2016-05-30
  • Strandskyddsplan, antagen 2013-03-25
  • Vindkraftsplan, antagen 2011-12-19

Fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad

En fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad antogs av kommunfullmäktige den 30 maj 2016. Planen visar stadens utveckling fram till år 2034. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa en långsiktig planeringsstrategi över Vimmerby stads markanvändning. Planen visar framtida bostads- och verksamhetsområden samt ytor för rekreation och idrott. Planen ska också vara vägledande inför framtida infrastruktursatsningar. Planhandlingarna består av:

Strandskyddsplan

Landskapet i Vimmerby kommun präglas av mycket skog och många sjöar och vattendrag. De strandnära miljöerna är ofta attraktiva lägen för boende. Planen omfattar hela kommunen och pekar ut ett antal områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Syftet med tillägget är dels att identifiera och peka ut strategiska LIS-områden, dels att identifiera särskilt värdefulla strandområden och redovisa hur dessa ska värnas. Syftet är också att planen ska utgöra underlag och vägledning för framtida hantering av strandskyddsärenden.

Vindkraftsplan

Syftet med vindkraftsplanen är att utreda och klargöra förutsättningarna för framtida vindkraftsetableringar i Vimmerby kommun. Planen visar inom vilka områden en vindkraftsutbyggnad kan anses prioriterad gentemot andra samhällsintressen.

Vindkraftsplanen innehåller analyser på kommunal nivå, både vad gäller motstående intressen, landskapsbild och vindförhållanden. Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram vindberäkningar som visar att det finns flera platser i kommunen med goda vindförhållanden.

Sidan granskad den 29 mars 2017