Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Översiktsplan

Översiktsplan

Varje kommun är skyldig att ha en heltäckande och aktuell översiktsplan som i stora drag anger den framtida mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut om mark- och vattenanvändning samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. ÖP-n är också en överenskommelse mellan stat och kommun om hur värden av riksintresse bör beaktas.

Den 25 juni 2007 antog kommunfullmäktige den nuvarande översiktsplanen för Vimmerby kommun, "Lokal utvecklingsplan och översiktsplan 2007".

Översiktsplaneprocessen

Minst en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om ÖP är aktuell. Översiktsplaneringen i kommunen är ställd under kommunstyrelsen och utförs av planerings- och utvecklingskontoret.

Fördjupad översiktsplan

En fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad antogs i kommunfullmäktige 30 maj 2016. Planen visar stadens utveckling fram till 2034. 

Så kallade fördjupningar av översiktsplanen som på en mer detaljerad nivå behandlar mark- och vattenanvändningen inom ett begränsat geografiskt område, till exempel en viss tätort, eller med ett särskilt tema, till exempel vindkraft.
För fördjupningar gäller samma förfarande och innehållskrav som för en kommuntäckande översiktsplan.

Sidan granskad den 19 maj 2016