Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Tomter, mark och arrenden / Arrenden

Arrenden

Det finns olika sorters arrenden som kommunen hanterar. Målsättningen är att marken ska förvaltas så att en god avkastning erhålles med bibehållande av en god miljö.

När det finns tillgänglig mark att arrendera så kommer den att annonseras ut. Om du har en förfrågan om att arrendera, mejla oss gärna genom att klicka på kontakten "Mark- och exploateringsenheten" till höger.

Här följer en förklaring på de vanligaste arrendeformerna som kommunen hanterar:

Jordbruksarrende
Jordbruksarrende avser åker och jordbruksmark för arrende av t.ex. lantbrukare i deras näringsverksamhet.

Gårdsarrende
Ett jordbruksarrende som omfattar bostad för arrendatorn är ett gårdsarrende.

Sidoarrende
Jordbruksarrende som inte är ett gårdsarrende är ett sidoarrende. En arrendeupplåtelse till juridisk person är alltid ett sidoarrende även om bostad ingår i arrendet.

Betesarrende
Betesarrende avser mark som arrendatorn kan använda för privatpersoner som önskar betesmark.

Bostadsarrende
Bostadsarrende är mark som tillåts för annat ändamål än jordbruk. Arrendatorn har enligt avtal rätt att uppföra eller bibehålla bostadshus på det upplåtna området. Det vanligaste exemplet på bostadsarrende är upplåtelse av tomt för fritidshus.

Anläggningsarrende
Anläggningsarrende är mark som tillåts för annat ändamål än jordbruk och som ger arrendatorn rätt att uppföra eller bibehålla en eller flera byggnader/anläggningar avsedda för näringsverksamhet. Exempel på sådana byggnader/anläggningar är kioskbyggnader, fabriker, lagerhus, bensinstationer, vindkraftverk, telemaster m fl.

Lägenhetsarrende
Lägenhetsarrende är ett arrende för till exempel upplagsplats, fotbollsplan, tältplats och liknande samt upplåtelse av kolonilott för hobbyodling.

Nyttjanderättsarrende
Nyttjanderättsarrende är oftast parkmark som kommunen upplåter åt arrendatorn att sköta i anslutning till fastighetsägarens egna mark.

Sidan uppdaterad den 13 juni 2017

Kontakt