Du är här: Hem / Kommun & Politik / Dialog och synpunkter / Dina rättigheter / Offentlighetsprincipen / Allmänna handlingar

Allmänna handlingar

En allmän handling kan till exempel vara en text, en bild, uppgifter i ett IT-system eller en ljud- eller filminspelning. En allmän handling har kommit in, skapats eller förvaras hos myndigheten.

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, vilket betyder att du har rätt att läsa dem. Handlingar i ärenden som ännu behandlas är ofta inte offentliga.

En del allmänna handlingar är hemliga och får inte lämnas ut. Hur Vimmerby kommun hanterar handlingar som är en del av ett ärende finns beskrivet under rubriken "Hantering av ärenden".

Vad är allmänna handlingar?  

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättas av kommunen och förvaras där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Det innebär att du har rätt att läsa dem.

Dokumenthanteringsplanen

Kommunens nämnder och styrelser måste beskriva vilka allmänna handlingar som de använder inom sin verksamhet. Detta är ett krav enligt både arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Beskrivningen kallas Dokumenthanteringsplan och är en redovisning av våra allmänna handlingar.

Dokumenthanteringsplanen beskriver också hur handlingarna ska hanteras och om de ska bevaras eller gallras (förstöras). Genom planen kan du får en en inblick i respektive verksamheten och se vilken information och dokumentation som hanteras inom kommunen.

Planerna ska uppdateras regelbundet för att de ska hållas aktuella.

Sidan uppdaterad den 20 januari 2017

Kontakt