Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunstyrelsen
Hand som håller i en penna och skriver på ett papper

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regeringen. I kommunstyrelsen i Vimmerby sitter det idag nio ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande är Tomas Peterson (m) och vice ordförande är Helen Nilsson (s). Båda är kommunalråd i Vimmerby kommun.

Kommunstyrelsens presidium

Tomas Peterson (m), ordförande/kommunalråd
Helen Nilsson (s),  vice ordförande/kommunalråd

Uppgifter och ansvar

Kommunstyrelsen styr verksamheten och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken. Kommunstyrelsen är också det viktigaste organet för att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att

  • ha ledning och uppsikt av förvaltning och nämnder
  • bevaka frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • göra de framställningar - som styrelsen anser nödvändiga - till fullmäktige, nämnder och andra instanser
  • bereda och verkställa fullmäktiges beslut
  • lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.

Kommunstyrelseförvaltningen

Under kommunstyrelsen finns en kommunstyrelseförvaltning med tjänstemän som bereder ärenden, ger förslag till beslut och verkställer politiska beslut. Inom kontoret finns administrativ avdelning, ekonomiavdelning, personalavdelning, samhällsbyggnadsavdelning och utvecklingsavdelning.

Kommunens ledande tjänsteman och chef över kommunstyrelseförvaltningen är kommunchef Carolina Leijonram.

 

Efter kommunfullmäktiges beslut  2016-01-25 KF § 8 flyttar kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde in under kommunstyrelseförvaltningen. Den tidigare förvaltningen slås ihop med näringlivsenheten och heter numera utvecklingsavdelningen. Reception och vaktmästeri hamnar under administrativa avdelningen.

Sidan granskad den 7 december 2015

Kontakter