Du är här: Hem / Kommun & Politik / Politik & förvaltningsnyheter / Förslag på ny politisk organisation presenteras

Förslag på ny politisk organisation presenteras

Publicerad den 7 november 2017 Politik & förvaltning

En beredning bestående av representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige har tagit fram ett förslag på en ny politisk organisation. Förslaget innebär att två nya utskott med fokus på kultur- och fritidsfrågor samt samhällsbyggnadsfrågor inrättas från och med årsskiftet 2018/2019. Dessutom ges medborgardialogen ett ökat fokus.

– Frågorna om demokrati och medborgardialog läggs på valnämnden som i och med det får ett utökat uppdrag, säger Lennart Nygren (S)

Kommunfullmäktige kommer även i fortsättningen att representeras av 49 ledamöter.

I april 2017 tillsatte kommunfullmäktige en beredning med uppdrag att lämna förslag på en ny politisk organisation i Vimmerby kommun. Beredningen har varit representerad av kommunfullmäktiges samtliga partier.

– Att samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige skulle finnas med i beredningen var en självklarhet utifrån den demokratiska processen. Vi har diskuterat över partigränserna med fokus på medborgaren, säger Björn Swedborg (M)

Det förslag som beredningen lägger fram för beslut till kommunfullmäktige innebär tre stora förändringar:

  • Ett kultur- och fritidsutskott inrättas under kommunstyrelsen.
  • Ett samhällsbyggnadsutskott inrättas under kommunstyrelsen.
  • Valnämnden får utökat ansvarsområde i och med att frågorna demokrati och medborgardialog läggs under dem.

– Införandet av två utskott ger kommunstyrelsen möjlighet att fokusera på ekonomi, personal samt utvecklingsfrågor utan att varken kultur- och fritidsfrågor eller samhällsbyggnadsfrågor får mindre utrymme, säger Marie Nicholson (M)

– Vi har idag ett arbetsutskott som beslutar i mindre ärenden och på så sätt ökar effektiviteten. Detta mandat kommer de nya utskotten också att ha samtidigt som större frågor lyfts in direkt till kommunstyrelsen som har den politiska bredden, säger Eva Berglund (S)

Ett prioriterat område för beredningen har varit hur man ska stärka demokratin och medborgardialogen. Arbetet med Stärkt Lokal Utvecklings Strategi, SLUS, har pågått parallellt och nu krokar den politiska organisationen arm med SLUS:en.

– Genom SLUS:en har vi påbörjat arbetet för att stärka förtroendet och samarbetet mellan politik och medborgare. Nu för vi in demokrati- och medborgarfrågor i valnämnden som därmed får en tydlig politisk plattform, säger Lars Sandberg (C)

Förslaget ska nu överlämnas till tjänstemannaorganisationen för samverkan och kostnadsberäkning.

– Det är viktigt att förslaget förankras i tjänstemannaorganisationen och att det sker en samverkan med de fackliga organisationerna, säger Lennart Nygren (S)

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, bolagsnämnderna och kommunfullmäktige förändras inte i den nya politiska organisationen som kommer att gälla från och med den 1 januari 2019.

Sidan uppdaterad den 7 november 2017