Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Socialförvaltningen / Kvalitet och resultat

Kvalitet och resultat - socialförvaltningens ansvarsområde

På denna sida finns olika rapporter kring kvalitet och resultat för socialförvaltningens ansvarsområde

Öppna jämförelser

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomför öppna jämförelser där du kan se och jämföra  kvalitet, resultat och kostnader för olika delar av den kommunala verksamheten. Syftet med dessa öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har dessutom rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får för pengarna.

Inom socialtjänsten finns det öppna jämförelser för:
- ekonomiskt bistånd
- hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
- missbruks- och beroendevård
- social barn- och ungdomsvård
- socialtjänstens krisberedskap
- våld i nära relationer
- stöd till personer med funktionsnedsättning
- äldreomsorg och hemsjukvård.

Rapporterna i länken till höger publicerades 2016-06-16.

Äldreguiden

Äldreguiden presenteras av Socialstyrelsen och är ett verktyg där du kan jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet, men också kommuner och stadsdelar.

Informationen har hämtats från officiell statistik och från landets kommuner och olika enheter. Socialstyrelsen gör årligen nya enkätundersökningar och uppdaterar Äldreguiden.

Informationen är inte heltäckande, men innehåller vissa förutsättningar av betydelse för god kvalitet som kan vara bra att känna till.

Socialstyrelsen gör också enkätundersökningar där man tar reda på äldres uppfattning om äldreomsorgen.

Kommunens Kvalitet i Korthet

Sveriges Kommuner och Landsting gör tillsammans med samtliga kommuner som ingår i nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur fem perspektiv:

  • tillgänglighet
  • trygghet
  • information och delaktighet
  • effektivitet
  • kommunen som samhällsutvecklare.

Kostnad per brukare (KPB)

Kostnad Per Brukare är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa insatser kan knytas till den enskilde brukaren. Genom att KPB bygger på avidentifierade individdata kan kostnaden för vård och service för olika typer av brukare sammanställas och utgöra grund för uppföljning ur olika perspektiv.

Rapporten till höger är från hösten 2015 och visar utfallet för 2014 inom individ- och familjeomsorgen. För äldreomsorg och LSS ges ingen rapport ut i år utan statistiken finns att hämta i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Den presentation som finns till höger är ett eget urval av statistik därifrån.

Styrdokument som rör  kvalitet

Här till höger hittar du också socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, våra rutiner för hantering av klagomål och synpunkter samt våra Lex Sarah-rutiner.

Sidan uppdaterad den 21 mars 2018