Du är här: Hem / Kommun & Politik / Styrdokument - kommunövergripande / Styrande dokument

Styrande dokument

En kommun har väldigt många olika uppgifter. Vi är många anställda som arbetar för att hjälpa dig som medborgare på olika sätt. Politikerna har ingen möjlighet att delta i det dagliga arbetet i kommunen och därför styr politikerna istället genom olika styrdokument som de politiska organen och verksamheterna är bundna att följa.

I Vimmerby kommun finns två grupper av styrdokument:

  • Plandokument, som övergripande inriktningar och mål, till exempel kommunens budget och översiktsplan.
  • Regeldokument, som fastställer regler för hur arbetet ska bedrivas och kan jämföras med ”kommunens lagtext”, till exempel reglementen, riktlinjer och policys.

Vissa styrdokument är obligatoriska för varje kommun enligt Kommunallagen. Hit hör bland annat arbetsordningen för kommunfullmäktige och reglementen för nämnderna (fastställer uppgifter, sammansättning och arbetssätt), men också kommunens budget och översiktsplan. Samtliga fastställs av kommunfullmäktige.

Med stöd av dem och andra plan- och regeldokument kan politiker och tjänstemän fatta beslut och sköta det dagliga arbetet i kommunen.

Det återstår ändå väldigt många beslut där styrdokumenten inte kan tala om exakt vilket beslut som ska fattas. Ofta krävs ett självständigt ställningstagande och det finns ett val mellan flera beslutsalternativ. För att avlasta nämnderna, som har ansvar för väldigt många beslut, finns  möjligheten för dem att delegera beslutanderätten. 

Nämnden kan alltså uppdra åt ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende, eller en viss grupp av ärenden. Det görs i delegationssordning som är ett styrdokument som alla nämnder bör ha. Nämnden fortsätter ändå att ha det yttersta ansvaret för fattade delegationsbeslut.

Vill du veta mer? Klicka på rubriken "Olika typer av styrande dokument".

Sidan uppdaterad den 4 december 2013

Kontakt