Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Äldreomsorg / Överklaga beslut om stöd och omsorg

Överklaga beslut om stöd och omsorg

Har du ansökt om stöd och omsorg och sedan helt eller delvis fått avslag på din ansökan? Då ska du alltid få information om hur du kan överklaga beslutet.

Reglerna om överklagan är desamma oavsett om du fått avslag på ansökan enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Vad är en överklagan?

En domstol, förvaltningsrätten, prövar om beslutet har fattats i enlighet med lagen. Förvaltningsrättens dom kan i sin tur överklagas till Kammarrätten.

Förvaltningsrätten kan komma fram till två saker. Antingen så har kommunen inte gjort något fel och då kvarstår beslutet. Eller så har kommunen gjort fel och då upphävs beslutet. Förvaltningsrätten fattar alltså inte något nytt beslut i ditt ärende. De bara avgör om kommunen gjort rätt eller fel. Om kommunen gjort fel måste kommunen på något sätt behandla ärendet igen.

Kostar det något att överklaga?

Nej, det kostar inget att överklaga.

Så här går det till att överklaga ett beslut

  • Överklagan ska vara skriftlig.
  • Du ska skriva att det är en överlagan till förvaltningsrätten.
  • Du ska skriva vilket beslut du är missnöjd med.
  • Tala om vilken ändring du vill ha och varför.
  • Skicka med eventuella handlingar som du tycker är viktiga, exempelvis intyg eller utdrag.
  • Uppge ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  • Skriv under överklagandet.

Din överklagan ska vara hos socialförvaltningen inom tre veckor från det att du fått beslutet.

Överklagan ska skickas eller lämnas till

Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
598 81 Vimmerby

Kommunens handläggning av överklagan

Om överklagan kommer in för sent ska den avvisas av handläggaren utan att prövas. Har överklagan kommit in i rätt tid skickar handläggaren ärendet och överklagan för prövning till Förvaltningsrätten i Linköping om inte beslutsfattaren ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Mer information

Till höger på denna sida finns länkar till Socialstyrelsen och Sveriges domstolar. Där finns mer information om överklagan och om hur prövningen i domstol går till.

Sidan granskad den 9 juni 2016

Kontakt


  • Myndighetschef för äldre och funktionshindrade
    Direkt: 0492-76 94 38