Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och omsorgsnyheter / Rapport om stöld inom verksamhetsområde funktionshinder

Rapport om stöld inom verksamhetsområde funktionshinder

Publicerad den 6 mars 2017 Stöd & omsorg

 

En person som har insatser från verksamhetsområde funktionshinder misstänkts ha blivit bestulen på pengar. Detta har rapporterats in till socialförvaltningen 2017-03-01 av en medarbetare. Händelsen är polisanmäld och en intern utredning utifrån den misstänkta stölden ska också göras. Det finns rutiner för att rapportera missförhållanden av olika slag. Det finns också rutiner för hantering av brukarnas pengar. Socialförvaltningen arbetar dessutom för att minimera hanteringen av kontanter i verksamheterna.

Under december 2016 rapporterade en annan medarbetare om en misstänkt stöld inom verksamhetsområdet. En polisanmälan gjordes även då. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kom sedan fram till att socialförvaltningen hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra stölder. Lokalpress har skrivit om denna händelse vid flera tillfällen.
– Det är ledsamt att det nu finns en andra misstänkt stöld. Stölder inom socialtjänsten är särskilt illa. Vi är till för de människor som behöver vår hjälp och brukarna är i beroendeställning, säger kvalitetssamordnare Pernilla Jacobsson.

– Denna gång handlar om ett mindre belopp. Men beloppet i sig är inte det viktiga, utan det handlar om att brukaren är utsatt för ett brott, kanske av en person som denne är i beroendeställning till, fortsätter Pernilla. Det positiva är att de ekonomiska rutinerna gör att fel upptäcks och sedan också rapporteras in och polisanmäls.

Alla medarbetare inom socialförvaltningen är skyldiga att anmäla allvarliga missförhållanden  och/ eller risk för allvarliga missförhållanden. Bestämmelserna kallas Lex Sarah. När en Lex Sarah-rapport görs är nästa steg en intern utredning. Visar den att händelsen inneburit risk för missförhållande för brukaren ska det göras en anmälan till IVO. IVO beslutar sedan om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att minimera risken för att liknande händelser inträffar på nytt. En stöld är en form av missförhållande och ska därför utredas.

 

Sidan uppdaterad den 19 april 2017

Kontakt

Vad är lex Sarah?

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska
* anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten
* den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål
* den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).