Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Stöd och service vid funktionsnedsättning / Avgifter

Avgifter

Kommunens möjligheter att ta ut avgifter för omsorg om funktionshindrade finns reglerade i socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Till höger på denna sida kan du ta del av kommunens avgiftstaxor.

Socialtjänstlagen

I socialtjänstlagen sägs att kommunen får ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och för vård- och omsorgsboende. Hur mycket du betalar för till exempel hemtjänst är individuellt beror på din ekonomiska situation.

För att kunna göra en sådan ekonomisk bedömning behöver socialförvaltningen veta vilka inkomster och utgifter du har. Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter får du betala full avgift enligt kommunens taxa.

Det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift. Från och med 1 januari 2017 är högsta avgift 1 792 kronor i månaden, från 1 april 2017 ändras den till 2 013 kronor.I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för boende och kost.

Avgiften faktureras månadsvis och fakturering sker i efterskott.

Vimmerby kommun utgår från att du har ansökt om bostadstillägg när vi beräknar din avgift.

Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776. En länk dit finns till höger på denna sida.

LSS

De stödinsatser som du beviljas enligt lagen LSS är avgiftsfria. Däremot finns det vissa avgifter för egna omkostnader som du betalar i samband med insatsen, till exempel för resor, mat, bostad och fritidsaktiviteter.

Om du inte är nöjd

Är du missnöjd med ett beslut om avgift kan du alltid överklaga detta hos förvaltningssrätten.

Sidan uppdaterad den 6 februari 2017

Kontakt

Mer information om avgiftsfrågor inom omsorgen om funktionshindrade kan du få av socialförvaltningens avgiftshandläggare. Vem du ska kontakta beror på var du bor och vilken form av avgift det handlar om. Vimmerby kommuns växel 0492- 76 90 00 kan koppla dig till rätt.