Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Vägar och offentliga platser / Snöröjning
Snö på gata

Snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning på kommunala gator utförs av Vimmerby kommun och inhyrda entreprenörer.

Förutsättningarna för snöröjning på kommunala gator är:

  • Gator och vägar röjs vid snödjup 8-10 cm.
  • Villakvarter röjs vid snödjup 12 cm.
  • Gång- och cykelvägar röjs vid 5 cm.
  • När villkoren för röjning är uppfyllda ska denna påbörjas senast kl. 07.00.

Huvudvägnätet röjs i första hand, därefter övriga gator och vägar. I möjligaste mån ska röjningen ske 07.00-16.00 under helgfria vardagar. Under tiden då beredskapsorganisationen är aktiv finns alltid en arbetsledare i beredskap som gör bedömningarna och beslutar när kriterierna för röjning är uppfyllda.

Snöröjningen sker både med egna maskiner och med hjälp av entreprenörer. Vilken typ av maskin som används i respektive område avgörs av områdets tillgänglighet.

Respektera parkeringsförbud på vissa gator

För att snöröjning ska fungera är det viktigt att alla respekterar de parkeringsförbud som finns. På vissa gator i Vimmerby stad är det parkeringsförbud mellan 22.00 - 08.00, under tiden 1 december till 31 mars. För mer information om vilka gator det gäller, se karta till höger.

Fastighetsägarens ansvar

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att snarast ta bort snö och is på gångbaneutrymmet vid den egna fastigheten. Vid halka ska fastighetsägaren skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka. Detta finns beskrivet i Kommunfullmäktiges beslut 27/11 1995, § 130.

Hur hanteras snöskador i vinterväghållningen?

Kommunen är skyldig att hålla kommunala gator och vägar framkomliga genom plogning och halkbekämpning. Det går tyvärr inte alltid att undvika att vissa skador uppstår vid snöröjning, vilket ibland medför att fastighetsägarens egendom tar skada. Kommunen skiljer mellan skador som orsakas genom snötryck och skador som orsakas genom mekanisk skada enligt följande definitioner:

Definition

Förklaring

 

Snötryck

 

Skador som uppkommer vid snötryck när snön plogas från vägen till vägkanten ersätts inte. Staket och brevlådor ska vara placerade på den egna tomten och i tillräckligt bra skick för att hålla för snötryck

 

 

Mekanisk skada 

 

Uppkommer då plogbladet eller maskinen skadar egendom som staket, murar, häckar och brevlådor. Om det visar sig att leverantören har gjort fel eller varit försumlig ska ersättning/åtgärd ges till fastighetsägaren. Vid bedömning tas hänsyn till staketet eller brevlådans, placering, ålder och skick.  

 

Sidan uppdaterad den 9 maj 2017