Du är här: Hem / Trafik & infrastruktur / Vägar och torg / Barmarksunderhåll
Sandad väg vid järnvägen i Gullringen

Barmarksunderhåll

Med barmarksunderhåll menar vi det underhåll som behöver göras när vintern och snön försvunnit. Hit hör; Reparationer av vägmärken, gatunamnskyltar och vägräcken, underhåll och nybyggnation av gator, torg och broar, dikning och kantskärning av körbanor och grusvägar, röjning och slåtter av markområdena alldels intill aktuella vägar och körfält, röjning av diken och rensning av vägtrummor, dräneringsanordningar och rännstensbrunnar.

Halkbekämpning

Gator och vägar halkbekämpas med saltinblandad sand. När gång och cykelvägar halkbekämpas används sandningsflis. Av miljöhänsyn ska vi vara återhållsamma med ren saltning. Företrädesvis ska vi salta under höst och vår, vid t ex frosthalka eller när våta vägbanor fryser till is. Salt är verksamt ner till minus 6 grader.

Fastighetsägarens ansvar!

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att sopa upp och föra bort sand på gångbanan vid den egna fastigheten. Detta finns beskrivet i Kommunfullmäktiges beslut 27/11 1995, § 130. Sanden får sopas ut i körbanekanten innan vi sopar körbanan. Det är inte tillåtet att sopa ner sanden i rännstensbrunnen.

Tack för att ni hjälper oss att göra fint!

Sidan uppdaterad den 7 juni 2016

Kontakt